Τί είναι όμως η ασφάλιση;

Η ασφάλιση συνιστά μία μορφή πρόνοιας και προστασίας στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων χωρίς όμως να προϋποθέτει μεγάλες θυσίες ή δυσβάσταχτα οικονομικά ανταλλάγματα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν από κοινού οι συμβαλλόμενοι, ώστε όταν προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι με αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις να μπορούν άμεσα να αντιμετωπιστούν.

Πρόκειται για μία σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστή) και του ασφαλιζόμενου (λήπτη της ασφάλισης) κατά την οποία συμφωνείτε, η πρώτη να αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει στον ασφαλιζόμενο έναντι συγκεκριμένου ασφαλίστρου, χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες εφόσον επέλθει το προσυμφωνηθέν γεγονός.